სხვა ტიპები

ჯავასკრიპტში არსებობს განსხვავება null (non-value) და undefined ტიპებს შორის, ეს უკანასკნელი აღნიშნავს - უმნიშვნელო ცვლადს. ანუ ცვლადი რომლისთვისაც მნიშვნელობა ჯერ არ მიგვინიჭებია. ცვლადებზე შემდგომში ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯავასკრიპტში შესაძლებელია ისეთი ცვლადების დეკლარირება, რომლებსაც მნიშვნელობა არ გააჩნიათ.

ჯავასკრიტპში ასევე შევხვდებით ბულეან (boolean) ტიპის ცვლადებსაც რომლებსაც მხოლოდ ორი true და false მნიშვნელობები გააჩნიათ და ამავადროულად ნებისმიერი მონაცემის გარდაქმნა შეიძლება ბულეანში:

false, 0, ცარიელი სტრინგი(""), NaN, null და undefined, ყველა მიიღებს false მნიშვნელობას

ნებისმიერი სხვა მონაცემი კი გახდება true

ასეთი გარდაქმნის გაკეთება შეიძლება `Boolean(); ფუნქციით:

Boolean(''); // false
Boolean(234); // true

ასეთი ოპერაციის გაკეთება ძირითადად არ დაგჭირდებათ, რადგან როდესაც ბულეან მონაცემს ელოდებით, ჯავასკრიპტი მის კონვერსაციას ჩუმად მოახდენს. ამ მიზეზით, ხშირად მოისმენთ true values, false values, რაც ნიშნავს რომ მონაცემი ან true გახდება, ან false ბულეანში გარდაქმნის დროს.

ბულეანი ასევე მხარდაჭერას უწევს ლოგიკურ ოპერაციებსაც, მაგალითად: &&, ||, !, და ა.შ

Last updated