ცვლადები

ჯავასკრიპტში ახალი ცვლადების შექმნა შეიძლება let, const, და var, ქივორდებით.

let საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ ბლოკის დონის ცვლადი, ანუ მოცემული ცვლადი მხოლოდ იმ ბლოკშია ვალიდური სადაც შეიქმნა.

// myLetVariable აქ არ არის ხელმისაწვდომი

for (let myLetvariable=0; myLetVariable<10; myLetVariable++){
// myLetVariable ხელმისაწვდომია
}

// myLetVariable არც აქ არის ხელმისაწვდომი

const ქივორდით ხდება ისეთო ცვლადების შექმნა, რომლებიც არ უნდა შეიცვალოს:

const Pi = 3.14 
Pi = 1; // ეს შეცდომას გამოიწვევს, იქიდან გამომდინარე რომ Pi const ქივორდით შეიქმნა, ანუ მისი შეცვლა შეუძლებელია.

var ქივორდს არ გააჩნია რაიმე სახის შეზღუდვა და მხოლოდ ის იძლევა თავისუფალი, სტანდარტული ცვლადების შექმნის საშუალებას. ასე შექმნილი ცვლადი ფუნქციის დონეზეა ხელმისაწვდომი:

// myVarVariable ხელმისაწვდომია

for (var myVarVariable = 0; myVarVariable < 5; myVarVariable++){
  // აქაც
  }
// და აქაც.

როგორც წინა ნაწილში ვახსენე, ცვლადს რომელსაც არ აქვს მინიჭებული რაიმე მნიშვნელობა არის undefined.

Last updated