სტრინგები

ჯავასკრიპტში სტრინგები უნიკოდირებული სიმბოლოებია (Unicode characters), რაც კარგი ამბავია იმათთვის, ვისაც ინტერნაციონალურ პროექტებზე უწევთ მუშაობა. უფრო კონკრეტულად, სტრინგები UTF-16 კოდის დანაყოფებია. თითოეული დანაყოფი არის 16 ბიტიანი რიცხვით წარმოდგენილი. სტანდარტულად სიმბოლოები ერთი, ან ორი დანაყოფით არის წარმოდგენილი.

სტრინგის (ზემოთ ნახსენები კოდის დანაყოფები) სიგრძის გასაგებად შეგვიძლია length საკუთრების გამოყენება:

'hello'.length; // 5

უკვე ვთქვი რომ სტრინგები ობიექტებივითაა? მათ აქვთ მეთოდები, რაც სტრინგებით მანიპულირების საშუალებას გვაძლევს:

'hello'.charAt(0); // "h"
'hello', world'.replace('world', 'mars'); // "hello, mars"
'hello'.toUpperCase(); // "HELLO"

Last updated